maybe put that inside a function? `modifySomeSet(s...
# announcements
r
maybe put that inside a function?
modifySomeSet(someflag)