`MavenIdInterceptor` allows the `AndroidPlugin` to...
# kobalt
c
MavenIdInterceptor
allows the
AndroidPlugin
to correct those