compile "org.jetbrains.anko:anko-sdk15:$anko_versi...
# anko
c
compile "org.jetbrains.ankoanko sdk15$anko_version" compile "org.jetbrains.ankoanko common$anko_version" compile "org.jetbrains.ankoanko percent$anko_version" compile "org.jetbrains.ankoanko support v4$anko_version" compile "org.jetbrains.ankoanko appcompat v7$anko_version" compile "org.jetbrains.ankoanko recyclerview v7$anko_version" compile "org.jetbrains.ankoanko cardview v7$anko_version" compile "org.jetbrains.ankoanko design$anko_version"