<@U0HUJ25V1> found it... <https://github.com/HanSo...
# tornadofx
j
@thomasnield found it... https://github.com/HanSolo/sankeyplot