<@U092308M7> ``` import kotlin.coroutines.* clas...
# coroutines
h
@orangy
Copy code
import kotlin.coroutines.*

class CoroutineName(val name: String) : AbstractCoroutineContextElement(CoroutineName) {
    companion object Key : CoroutineContext.Key<CoroutineName>
    override fun toString(): String = "CoroutineName($name)"
}

fun setTimer() {
    val t = СoroutineName("stuff")
}