can i name coroutines ? so i see job-abc or w/e in...
# coroutines
n
can i name coroutines ? so i see job-abc or w/e instead of coroutine#1234 when i enable debugging
1
g
Add
CoroutineName("job-abc")
to context