https://kotlinlang.org logo
#kotest
Title
# kotest
m

M S

06/12/2022, 9:41 AM
Hi, community. Can someone help me? I need an example of using Kotest with PiTest for JDK 1.8. The extension 'kotest-extensions-pitest' requires JDK 11.
build.gradle.kts
Copy code
import org.jetbrains.kotlin.gradle.tasks.KotlinCompile

buildscript {
  repositories {
    mavenCentral()
  }
  dependencies {
    classpath("info.solidsoft.gradle.pitest:gradle-pitest-plugin:1.7.4")
  }
}

plugins {
  kotlin("jvm") version "1.6.21"
  id("info.solidsoft.pitest") version "1.7.4"
}

group = "org.example"
version = "1.0-SNAPSHOT"

repositories {
  mavenLocal()
  mavenCentral()
}

dependencies {
  testImplementation(kotlin("test"))

  /* Kotlin */
  implementation(kotlin("stdlib-jdk8"))

  /* Test */
  testImplementation(kotlin("test-junit5"))

  /* Junit */
  testImplementation("org.junit.jupiter:junit-jupiter-api:5.8.2")
  testImplementation("org.junit.jupiter:junit-jupiter-engine:5.8.2")
  testImplementation("org.junit.jupiter:junit-jupiter-params:5.8.2")
  testImplementation("org.junit.platform:junit-platform-engine:1.8.2")
  testImplementation("org.junit.platform:junit-platform-launcher:1.8.2")
  testImplementation("org.junit.platform:junit-platform-launcher:1.8.2")

  /* Kotest */
  testImplementation("io.kotest:kotest-runner-junit5:5.3.0")
  testImplementation("io.kotest:kotest-assertions-core:5.3.0")
  testImplementation("io.kotest:kotest-framework-datatest:5.3.0")

  /* PITest */
  testImplementation("org.pitest:pitest-junit5-plugin:0.15")
  testImplementation("io.kotest.extensions:kotest-extensions-pitest:1.1.0")
}

tasks {

  test {
    useJUnitPlatform()
  }
  
  configure<info.solidsoft.gradle.pitest.PitestPluginExtension> {
    threads.set(4)
    testPlugin.set("junit5")
    junit5PluginVersion.set("0.15")
    pitestVersion.set("1.8.0")
    mutators.set(mutableListOf("STRONGER"))
    outputFormats.set(listOf("XML", "HTML"))
    targetClasses.set(mutableListOf("com.github.*"))
    targetTests.set(mutableListOf("com.github.*"))
    avoidCallsTo.set(mutableListOf("kotlin", "kotlin.jvm.internal", "kotlin.collections"))
    timestampedReports.set(false)
    exportLineCoverage.set(true)
  }
}

tasks.withType<KotlinCompile> {
  kotlinOptions.jvmTarget = "1.8"
}
2 Views